Nieuws

NIEUWS

Nieuwe publicatie sectie Algemene Chemie

06-07-2023 - De sectie Algemene Chemie heeft een nieuwe publicatie: "Albumin determined by bromocresol green leads to erroneous results in routine evaluation of patients with chronic kidney disease".

In deze paper met belangrijke SKML inbreng wordt aangetoond dat met een goed EQA programma de (on)geschiktheid van een methode kan worden aangetoond. In dit onderzoek is in een groot aantal patiëntsamples verdeeld over verschillende gradaties van nierfalen onderzocht welke albumine methoden geschikt zijn om een juist klinisch besluit te nemen. Uit deze studie blijkt dat met broomcresolgroen (BCG) methoden de diagnose 'protein energy wasting' vaker wordt gemist in vergelijking tot wanneer albumine bepaald is met broomcresol purper (BCP) en immunochemische methoden. Dat geldt voor alle stadia van nierfalen. Hoewel de effecten in EQA monsters (zonder nierfalen) minder uitgesproken zijn, is de trend gelijk: BCG methoden overschatten niet alleen de albumine concentratie, maar hebben ook een grotere tussenmethodevariatie dan die van andere principes terwijl BCP methoden de kleinste tussenmethodevariatie hebben.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicatie sectie Parasitologie

06-07-2023 - De sectie Parasitologie heeft een nieuwe publicatie: "An International External Quality Assessment Scheme to Assess the Diagnostic Performance of Polymerase Chain Reaction Detection of Acanthamoeba Keratitis".

In 2022 heeft de sectie parasitologie van SKML voor het eerst een extern kwaliteitsbeoordelingsschema ontwikkeld voor detectie door middel van DNA-amplificatiemethoden van de eencellige parasiet Acanthamoeba spp., die ernstigeooginfecties (keratitis) kan veroorzaken. Aangezien de SKML zowel monsters met echte parasieten als gezuiverd DNA verspreidt, kan de efficiëntie van de gehele procedure, evenals de stap van DNA-amplificatie, worden geëvalueerd. De resultaten geven aan dateen voorbehandelingsprocedure een riskante stap kan zijn in PCR-gebaseerde detectie van Acanthamoeba, maar het verbetert de gevoeligheid en betrouwbaarheid, vooral van monsters die cysten bevatten. Daarom is deelname aan een EQAS informatief voor routine-diagnostischelaboratoria en kan het helpen bij het verbeteren van de laboratoriumprocedures die worden gebruikt voor de diagnose van Acanthamoeba-keratitis.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicatie sectie KKGT

15-06-2023 - De sectie KKGT heeft een nieuwe publicatie: "Busulfan Interlaboratory Proficiency Testing Program Revealed Worldwide Errors in Drug Quantitation and Dose Recommendations".

Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van het internationale ringonderzoek Busulfan. Busulfan is een middel dat gebruikt wordt in de behandeling van leukemie,voorafgaande aan een stamceltransplantatie. Omdat het middel erg toxisch is, en de benodigde dosering voor elke patient verschilt, worden busulfan concentraties gemeten in het bloed van de patienten. Op basis van die concentratie wordt de dosering dan aangepast.Wat de meting verder nog extra moeilijk maakt, is dat busulfan snel ontleedt dus technisch geeft deze analyse ook de nodige uitdagingen. In dit artikel laten de auteurs zien dat er wereldwijd nog grote verbeteringen nodig zijn in de analyse en dosisadviseringvan busulfan, en dat deelname aan een ringonderzoek hierbij helpen kan.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties en in PubMed.

Nieuwe publicatie sectie KKGT

15-12-2022 - De sectie KKGT heeft een nieuwe publicatie: "Results from a proficiency testing pilot for immunosuppressant microsampling assays".

Dit artikel beschrijft de resultaten van microsampling ringonderzoek voor immunosuppressiva. Microsamples zijn bloedafname devices waarbij er vaak maar 1 of 2 druppels bloed uit een vingerprik nodig zijn. Er bestaan verschillende varianten zoals Whatman 903, Whatman DMKP-C, HemaXis en Mitra tips. In de studie vergelijken we al deze devices met elkaar en tevens met gewoon vloeiblaar bloed voor immunosuppressiva. Deze geneesmiddelen worden door transplantatiepatiënten gebruikt ter voorkoming van afstoting van hun orgaan. Het is heel belangrijk dat de patiënten goede immunosuppressiva bloedspiegels hebben om afstoting én bijwerkingen te voorkomen.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

SKML congres 2022: Attention for the extra-analytical phase

25-05-2022 - Op dinsdag 7 juni 2022 vindt het SKML-congres "Attention for the extra-analytical phase" plaats.

Dit congres wordt gehouden in de ReeHorst te Ede. Zie hier voor meer informatie en het programma. Aanmelden kan hier.

Overlijden Wim de Jongh

21-12-2021 - Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van Wim de Jongh.

Dit bericht heeft ons diep geraakt.

Wim was sinds 2003 directeur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuis Laboratoria (SKZL), onderdeel van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc. Nadat de SKZL mede onder zijn leiding was verbreed tot de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) heeft Wim zich als manager bedrijfsvoering tot aan zijn pensioen in 2020 ingezet voor het professionaliseren van die organisatie.

We herinneren ons Wim als zeer betrokken bij de SKML, met een warm hart voor haar medewerkers. We zijn Wim dankbaar voor zijn inzet en deze betrokkenheid.

We wensen zijn familie veel sterkte en troost toe.

Nieuwe publicatie sectie Parasitologie

26-10-2021 - De sectie Parasitologie heeft een nieuwe publicatie: "Malaria diagnosis in a malaria non-endemic high-resource country: high variation of diagnostic strategy in clinical laboratories in the Netherlands".

Dit artikel beschrijft de grote variatie in diagnostische strategie en uitvoer van laboratorium onderzoek naar malaria. Bij gebrek aan heldere richtlijnen, doet het artikel doet aanbevelingen ten aanzien welke diagnostische methoden binnen en buiten kantooruren gecombineerd zouden kunnen worden.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicatie sectie KKGT

24-05-2021 - De sectie KKGT heeft een nieuwe publicatie: "Quality Control of Busulfan Plasma Quantitation, Modeling and Dosing: An Interlaboratory Proficiency Testing Program".

Dit artikel beschrijft het opzetten van een nieuw internationaal ringonderzoek voor het cytostaticum busulfan. Omdat busulfan chemisch zeer instabiel is, wordt bij deze rondzending gebruik gemaakt van een innovatieve methode om de stabiliteitte vergroten zodat het toch mogelijk is om de monsters zonder droogijs over grote afstanden te versturen. Het artikel beschrijft de resultaten van de eerste 2 rondes van dit ringonderzoek.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Nieuwe publicaties sectie Parasitologie

07-08-2020 - De sectie Parasitologie heeft een tweetal nieuwe publicaties: "First international external quality assessment scheme of nucleic acid amplification tests for the detection of Schistosoma and soil-transmitted helminths, including Strongyloides: A pilot study" en "Harmonization of PCR-based detection of intestinal pathogens: experiences from the Dutch external quality assessment scheme on molecular diagnosis of protozoa in stool samples".

De volledige publicaties zijn te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

Opvolging manager bedrijfsvoering

24-06-2020 - Afscheid Wim de Jongh, aanstelling Leon Dietz.

Op 8 juni 2020 bereikte onze manager bedrijfsvoering Wim de Jongh de pensioengerechtigde leeftijd.

Wim heeft sinds zijn benoeming in 2003 een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de SKZL en later de SKML.

Als bestuur en de directie van de SKML zijn we Wim zeer erkentelijk voor deze bijdrage en we zullen daar op een later moment op een passende wijze samen met Wim bij stilstaan.

Per 1 april hebben we in Leon Dietz een bekwaam en enthousiaste opvolger voor Wim gevonden. Vanaf 1 juni 2020 heeft Leon alle dossiers en correspondentie van Wim voor zijn rekening genomen.

Oratie prof.dr. Marc Thelen

05-02-2020 - Vrijdag 31 januari 2020 vond de oratie plaats van SKML's wetenschappelijk directeur prof. dr. Marc Thelen.

Marc Thelen is in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in de medische laboratoriumzorg' bij de Radboud Universiteit. Naast zijn werk voor SKML, bekleedt Marc bij het Amphia Ziekenhuis te Breda de functie van klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium.

Marc heeft zijn oratie beleefd als een prachtig podium om duidelijk te maken wat nodig is om het adagium 'meten is weten' waar te maken. Hij vertelt over de leerstoel:
"
Precisiegeneeskunde is een trend die eigenlijk draait om de behoefte aan diagnostiek die voldoende juist en precies aangeeft welke patiënt welke interventie wel of niet nodig heeft. Precisiegeneeskunde kan niet zonder Precisiediagnostiek. Patiënten zijn steeds vaker klant van meerdere zorginstellingen in een netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns zorg. Het is daarom van groot belang dat uitslagen van diagnostiek tussen instellingen uitwisselbaar zijn. Die uitwisselbaarheid vraagt om oplossingen in ICT, maar ook om inhoudelijke gelijkwaardigheid en criteria voor gelijkwaardigheid. Zo interpreteren alle zorginstellingen de informatie op dezelfde manier."

Marc Thelen geniet internationale erkenning voro zijn bijdrage aan kennisontwikkeling over de kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek en vertaling daarvan in richtlijnen en normen. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.

Klik hier om de volledige oratie na te kunnen lezen.

Nieuwe publicatie

23-12-2019 - Nieuwe publicatie: 'Broad Bands Observed in Serum Electrophoresis Should Not Be Taken Lightly’

Als laboratorium specialist help je af en toe mee aan het diagnosticeren van een zeer zeldzaam ziektebeeld. Maar hoe goed herken je eigenlijk afwijkende test-uitslagen die je soms maar één keer in je carrière tegen komt? In een recente ‘Clinical Chemistry’ publicatie van Matthieu Bosman en collega’s wordt op basis van een IgG heavy-chain de diagnose Heavy Chain Disease gesteld. In het educatieve artikel worden de state-of-the-art technieken beschreven voor het detecteren en vervolgen van een heavy-chain. Zou een heavy-chain door de meeste laboratoria in Nederland herkent worden? De auteurs namen de proef op de som door het betreffende serum monster op te nemen in de SKML rondzending ‘M-proteïne diagnostiek’. Daarmee tonen zij aan dat een heavy chain door circa 50% van de deelnemers niet als zodanig herkent wordt, waarschijnlijk leidt dit wereldwijd tot een forse onderrapportage van een Heavy Chain Disease. Maar in Nederland zal het de komende tijd wel meevallen met die onderrapportage want in 64 laboratoria staat de heavy-chain dankzij de SKML-rondzending weer op de radar.

De volledige publicatie is te vinden onder het menu Diensten>Publicaties.

SKML Congres 2019 - De expert zegt: Tijd voor actie!

07-06-2019 - SKML congres 2019

Op 4 juni jl. is het tweejaarlijkse SKML congres weer gehouden. Ditmaal was het onderwerp: De expert zegt: Tijd voor actie! Wij kijken terug op een geslaagde dag. Informatie over dit congres kunt u vinden door hier te klikken.

SKML Gouden standaard

07-06-2019 - dr. Paul Franck ontvangt de SKML Gouden standaard

Dinsdag 4 juni jl. heeft SKML voorzitter Prof. Dr. Fred Sweep op het 2 jaarlijkse SKML congres aan een totaal verraste Paul Franck de SKML Gouden standaard uitgereikt.

Deze prijs is in 2006 door het SKML bestuur ingesteld om hen te eren die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de kwaliteit van de medische laboratoriumdiagnostiek en het bewaken daarvan door middel van externe kwaliteitsbewaking in het bijzonder.

Het feit dat de prijs pas vijfmaal eerder is uitgereikt onderstreept het bijzondere karakter van de verdienste die nodig is om tot toekenning te komen.
Dr. Paul Franck ontvangt de prijs voor zijn onvermoeibare inzet voor standaardisatie van enzymdiagnostiek waaraan hij vanuit zijn werk als klinisch chemicus in Lab West te Den Haag sinds de jaren 90 van vorige eeuw richting gaf.
Dankzij die inspanning is bereikt dat de tussenlaboratoriumvariatie van de enzymdiagnostiek in Nederland enorm is gereduceerd en Nederland daarmee wereldwijd voorop loopt.

De kroon op het werk van Paul is de oprichting van een referentielaboratorium voor enzymdiagnostiek op basis van ISO15195 en ISO17025 dat uiteindelijk zal leiden tot erkenning daarvan in het JCTLM register voor referentielaboratoria.
Paul zelf blijft er heel nuchter onder, maar het SKML bestuur vindt het een prestatie van enorme proportie waarvoor deze prijs een terechte erkenning biedt.


De prijs bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeldje en een geldbedrag uit SKML middelen, zonder sponsoring.


SKML directeur Marc Thelen benoemd tot bijzonder hoogleraar

27-03-2019 - Marc Thelen is op 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in medische laboratoriumzorg' bij de Radboud Universiteit.

Marc is, naast de functie van directeur bij SMKL, klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium Amphia. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door SKML.

Marc vertelt over de leerstoel:
“Precisiegeneeskunde. Een trend die eigenlijk draait om de behoefte aan diagnostiek die voldoende juist en precies aangeeft welke patiënt welke interventie wel of niet nodig heeft. Precisiegeneeskunde kan niet zonder precisiediagnostiek. Patiënten zijn steeds vaker klant van meerdere zorginstellingen in een netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns zorg.  Het is daarom van groot  belang dat uitslagen van diagnostiek tussen instellingen uitwisselbaar zijn. Die uitwisselbaarheid vraagt om oplossingen in ICT, maar ook om inhoudelijke gelijkwaardigheid en criteria voor gelijkwaardigheid. Zo interpreteren alle zorginstellingen de informatie op dezelfde manier.”

De wetenschappelijke innovaties van de SKML en deze leerstoel zijn gericht op het optimaliseren van standaardisatie en harmonisatie van medische laboratoriumdiagnostiek in de Nederlandse gezondheidsinstellingen. Een essentieel onderdeel daarvan is het ontwikkelen van criteria die op basis van medische noodzaak aangeven hoe juist en hoe precies uitslagen moeten zijn.

De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.

Voormalig SKML secretaris Peter van Keulen (66) Ridder in Orde van Oranje-Nassau

18-01-2019 - Voormalig SKML secretaris Peter van Keulen heeft 17 januari afscheid genomen van Amphia waar hij werkzaam was als arts-microbioloog. Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving hij voor zijn verdiensten een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Oosterhout.

Van Keulen heeft zowel regionaal als landelijk een zeer grote bijdrage geleverd aan de (ontwikkeling van de) gezondheidszorg in het algemeen en zijn vakgebied in het bijzonder. Om die reden is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Keulen werkte sinds 1989 als arts-microbioloog bij Amphia, daarvoor het Ignatiusziekenhuis. Sinds 1990 was hij daarnaast verbonden aan de Maatschap Artsen-microbioloog Brabant/Zeeland.

Naast zijn dagelijks werk als arts-microbioloog heeft hij een groot aantal, aan zijn hoofdfunctie gerelateerde functies vervuld, zoals:
- Voorzitter begeleidingscommissie CSA
- Lid Geneesmiddelencommissie
- Medisch manager zorgkern Laboratorium Microbiologie en Infectiepreventie
- Bestuurslid Stafmaatschap Amphia
- Initiator en staflid van de samenwerking tussen de Maatschap Medische
  Microbiologie en de Stichting Huisartsen Laboratorium in Etten-Leur
- Lid van de Watercommissie Dialyse Afdeling
- Lid van de Centrale Opleidingscommissie

Van Keulen zette zich ook belangeloos in voor het onderwijs. Sinds 2001 is hij plaatsvervangend opleider van de opleiding Medische Microbiologie. Verder was hij docent bij Hogeschool Avans, de centrale school voor gezondheidszorg De Borg in Breda en bij de Stichting Amphia Academy Infectious Desease Foundation.

Bovendien ontplooide hij ook nog een flink aantal vrijwillige nevenactiviteiten. Een kleine greep:
- Diverse functies bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
- Secretaris Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)
- Vrijwilliger Rotary Club Oosterhout "de Warande", waar hij zicht onder meer inzette voor de organisatie van de jaarlijkse mantelzorgdag


Nieuwe publicaties

Graag wijzen wij u op een aantal nieuwe publicaties op basis van SKML-werk:

05-12-2018 - NUMBER: standardized reference intervals in the Netherlands using a ‘big data’ approach

In het kader van Calibratie 2.000 is, in samenwerking met de SKML, het project NUMBER (Nederlandse UniforMe Beslisgrenzen En Referentie intervallen) opgezet om uniforme en traceerbare referentiewaarden en beslisgrenzen op te stellen, gebruikmakend van  ‘big data’ uit eerstelijns laboratoria databases. Met behulp van data van 16 laboratoria zijn voor 18 goed gestandaardiseerde klinisch chemische testen uit de SKML Combi Algemene Chemie referentie-intervallen berekend. Deze uitkomsten zijn gedurende 3 workshops besproken met deelnemende laboratoriumspecialisten. Deze maand zijn deze eerste resultaten van het NUMBER project gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

05-12-2018 - Between-laboratory analysis of IgG antibodies against Aspergillus fumigatus in paired quality control samples

Deze publicatie betreft een analyse van de resultaten van de SKML rondzending type III allergie van 2008 tot 2012.

Analyse van IgG antistoffen tegen Aspergillus Fumigatus in gepaarde kwaliteitscontrole samples suggereert een systematische analytische bias in individuele laboratoria.

Nieuwe webshop SKML

15-08-2018 - Introductie nieuwe webshop SKML

Per vandaag is er een nieuwe webshop van SKML online. Hier kunt u voortaan uw bestellingen plaatsen voor verificatiematerialen en controle sera (KKGT). Het oude, 'papieren', bestelformulier is hiermee komen te vervallen.
Inloggen kunt u doen met uw gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord, die u ook voor het programma QBase gebruikt.

Darmkanker digitaal met erkenning BVO

19-06-2018 - Aanmelden voor Darmkanker digitaal met erkenning BVO

Zoals eerder medegedeeld start de SKML dit jaar met de rondzending ‘Darmkanker digitaal met erkenning BVO’. De eerste ronde zal 16 augustus beginnen, de tweede 15 november. De rondzending staat open voor pathologen, pathologen in opleiding en analisten en is verplicht voor de pathologen die diagnostiek verrichten t.b.v. het BVO darmkanker.

Evaluatie Combi Algemene Chemie 2018.1

13-06-2018 - Informatie over evaluatie

Via deze link kunt u informatie vinden over de evaluatie van de rondzending Combi Algemene Chemie 2018.1

Overlijdensbericht

25-01-2018 - Donderdag 25 januari jl. bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van prof. dr. A.P. Jansen.

In de link de rouwadvertentie zoals geplaatst in de NRC.

Herstructurering methoden rapportage sectie Alg. Chemie

09-01-2018 - Informatie over herstructurering

Via deze link kunt u informatie vinden over de herstructurering methoden rapportage van de sectie Algemene Chemie.

SKML Jaarplanning 2018

01-11-2017 - Informatie over de jaarplanning van 2018

- Vanaf 1 november 2017 is de jaarplanning voor 2018 actief.
- De planning is dynamisch: wij willen u erop attenderen dat er in de loop van het jaar wijzigingen kunnen optreden.
- Pathologie rondzendingen: deze ontbreken op de jaarplanning i.v.m. veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Voor verdere informatie, zie de nieuwsbrief van de sectie Pathologie.

SKML Nieuwsbrief

17-05-2017 - De laatste editie van de SKML nieuwsbrief vindt u hier.

Levering Homocysteïne low

16-05-2017 - Level Low van Homocysteïne verificatiemateriaal is vanaf vandaag weer te bestellen.

Nieuwe medewerkster SKML

15-03-2017 - Per 1 maart 2017 is Brenda Franken bij de SKML in dienst getreden als software inrichter.

Publicatie MUSE

15-03-2017 - Onder het menu "Diensten>Publicaties>2017" vindt u de publicatie MUSE 2017 cclm-2016-0970.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands