Algemeen

Immunologische en Moleculaire Celdiagnostiek

 • De sectie Immunologische Celdiagnostiek (IMCD) verzorgt kwaliteitscontrole rondzendingen op het gebied van flowcytometrisch immunofenotyperings- en moleculair biologisch onderzoek. Het betreft onderzoek ter bepaling van 1. relatieve en absolute aantallen lymfocyten(sub)populaties in bloed; 2. relatieve aantallen lymfocyten(sub)populaties in Bronchio-alveolaire lavage (BAL) vloeistof; 3. relatieve en absolute aantallen hematologische stamcellen (CD34+ cellen); 4. hematologische maligniteiten (leukemie en lymfoom) en 5. expressie HLA-B27, 6. PNH diagnostiek en 7. JAK2 mutatie analyse.
 • De sectie IMCD verzorgt de vakinhoudelijke beoordeling van de resultaten van bovengenoemde rondzendingen en doet daarvan verslag aan de deelnemers in halfjaarlijkse plenaire nabesprekingen als wel via een schriftelijke rapportage.
 • De sectie werkt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie. Door de NVC wordt de wetenschappelijke en vakinhoudelijke achtergrond gegarandeerd en na- en bij-scholing aangeboden door de organisatie van congressen, symposia en cursussen.
 • Voor vakinhoudelijke informatie over rondzendingen van de sectie kunt u contact opnemen met de coordinator van de betreffende rondzending of een van de sectieleden.
 • Aanmelding voor deelneming kan geschieden bij het SKML-bureau. Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau.

Opzet rondzendingen

 • BAL rondzending: Per jaar worden 2 gestabiliseerde monsters uit broncho-alveolair lavages rondgestuurd met klinische informatie en vraagstelling. Gevraagd onderzoek: celconcentratie, differentiatie leukocyten, en immuunfenotypering lymfocyten(sub)populaties (CD3+, CD4+, CD8+ T lymfocyten; CD19+ B lymfocyten; NK lymfocyten en coëxpressie van CD103 door (CD4+) T-cel subsets). De deelnemers dienen een conclusie en advies aan de behandelend arts te formuleren. Eenmaal per jaar worden de resultaten van de rondzendingen plenair en anoniem besproken in het Hofpoort Ziekenhuis te Woerden.
 • Lymfocyten subpopulatie rondzending: Per jaar worden 6 x 2 bloedmonsters van patiënten afkomstig van UKNeqas (zie www.ukneqasli.org) rondgestuurd. Deze monsters zijn via een speciaal proces voor lange termijn gestabiliseerd. Gevraagd onderzoek: aantal leukocyten en lymfocyten, en de percentages en aantallen van CD3+ T-lymfocyten, CD3+4+ T-helper/inducer lymfocyten, CD3+8+ T-cytotoxic/suppressor lymfocyten, CD16+ en/of 56+ NK-lymfocyten, CD19+ B-lymfocyten. De terugrapportage vindt plaats door middel van een webbased procedure via de website van UKNeqas. Toegang hiertoe wordt verleend door UKNeqas d.m.v. een login code na aanmelding voor de rondzending bij de SKML.
  UKNeqas verzorgt de evaluatie van de terugrapportage en brengt hiervan verslag uit aan de deelnemers via de UKNeqas website. De resultaten van de rondzendingen worden jaarlijks plenair besproken (November, Woerden)
 • CD34 rondzending: Per jaar worden 6 x 2 monsters van perifeer bloed van patiënten of donoren rondgestuurd. CD34+ cellen worden met behulp van hematopoietische groeifactoren 'gemobiliseerd' vanuit het beenmerg van een patiënt of donor voor het verkrijgen van een stamceltransplantaat uit perifeer bloed. Deze monsters zijn afkomstig van UKNeqas (zie www.ukneqasli.org) en zijn via een speciaal proces voor de lange termijn gestabiliseerd. Gevraagd onderzoek: absolute aantallen en percentages CD34+ cellen. De terugrapportage vindt plaats door middel van een webbased procedure via de website van UKNeqas. Toegang hiertoe wordt verleend door UKNeqas d.m.v. een login code na aanmelding voor de rondzending bij de SKML. UKNeqas verzorgt de evaluatie van de terugrapportage en brengt hiervan verslag uit aan de deelnemers via de UKNeqas website. De resultaten van de rondzendingen worden jaarlijks plenair besproken (November, Woerden).
 • Leukemie/lymfoom rondzending: Per jaar worden 2 x 3 verse bloedmonsters van patiÎnten met een hematologische maligniteit onafhankelijk van elkaar rondgestuurd met klinische informatie en vraagstelling. Gevraagd onderzoek: typering van de maligne celpopulatie. De deelnemers dienen een conclusie aan de behandelend arts te formuleren, alsook de immunologische diagnose kort samen te vatten. Na elke 3 monsters vindt er een beoordeling plaats van het panel van gebruikte antilichamen (pre-analytische fase), de resultaten van de flowcytometrische analyses (analytische fase) en de conclusie (post-analytische fase) door minimaal 3 leden van de nomenclatuurcommissie. Deze beoordeling wordt gerapporteerd in een plenaire, niet anonieme bespreking in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Daarna worden de geanonimiseerde resultaten met verslag gepubliceerd op deze website.
 • HLA-B27 rondzending: Per jaar worden 2 x 4 verse bloedmonsters van donoren van wie het HLA-B locus op DNA-niveau is getypeerd rondgestuurd voor HLA-B27 screening m.b.v. flowcytometrie of moleculair-biologische technieken. Speciale aandacht wordt besteed aan de selectie van monsters waarvan de HLA-B antigenen kruisreactiviteit vertonen met commercieel verkrijgbare HLA-B27 monoklonalen. Gevraagd onderzoek: bepaling van aanwezigheid of afwezigheid van het HLA-B27 antigeen. Middels een enquêteformulier toegespitst op de gebruikte techniek worden de resultaten verzameld. De resultaten worden centraal verwerkt en gerapporteerd aan de deelnemers. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een scoresysteem en een resultaatoverzicht van alle deelnemers. De resultaten van twee rondzendingen (in mei en november) worden jaarlijks in een plenaire, anonieme, bespreking in het Hofpoort Ziekenhuis te Woerden geëvalueerd.
 • PNH rondzending: Per jaar worden 3 verse bloedmonsters van patiënten die bekend zijn met Paroxysmale Nachtelijke Hemoglubolinurie rondgestuurd met vraagstelling: hoe groot is de PNH kloon in de granulocyten, monocyten en de erythrocyten. Gevraagd onderzoek: immuunfenotypering van granulocyten, monocyten en de erythrocyten met behulp van eigen panel aan MoAbs die binden aan antigenen die door middel van een GPI-anker met het membraan verbonden zijn. De deelnemers dienen het percentage PNH-kloon in granulocyten, monocyten en de erythrocyten weer te geven als ook waarop deze conclusie gebaseerd is. Eenmaal per jaar worden de resultaten van de rondzendingen plenair en anoniem besproken in het Hofpoort Ziekenhuis te Woerden.

Doelstelling van de sectie

 • De doelstelling van de sectie is vastgelegd in het sectie reglement
 • De sectie IMCD heeft tot doel: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit op het gebied van flowcytometrisch immunofenotyperings onderzoek middels het organiseren van rondzendingen zoals hierboven beschreven en uitwisselen van informatie met deelnemers in plenaire nabesprekingen en met leveranciers en fabrikanten van reagentia op haar werkterrein, binnen het kader als omschreven in de SKML statuten.

Belangrijke links

Bezoek voor meer informatie over de rondzendingen 'cellulaire immunologie', de rondzender Nederlandse Vereniging voor Cytometrie (NVC) en
UKNeqas

Resultaten en verslagen

Hier vindt U de verslagen van de kwaliteitscontrole rondzendingen voor leukemie en lymfoom als ook de resultaatrapportages.

Documenten

Panel van minimale MoAbs
Jaarplan sectie IMCD

Protocollen

Consensusprotocol BAL
WHO-richtlijnen leukemie/lymfoom typering
Richtlijnen beoordeling positiviteit markers

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands