Algemeen

Endocrinologie

 • De sectie endocrinologie is ontstaan uit de landelijke werkgroep bindingsanalyse (LWBA).
 • De sectie organiseert jaarlijks een 6-tal rondzendingen. 
 • Van oudsher betreft het hier analytes die met behulp van bindingsanalyse worden gemeten. Dit betekent dat de reikwijdte van de sectie verder gaat dan puur de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek: ook onder andere een aantal vitaminen en tumormerkers vallen onder de competentie van de sectie. Met de introductie van steeds breder toegepaste andere analysemethoden voor de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek tracht de sectie zowel inhoudelijk als uitvoerend daarop in te spelen. In dit kader moet met name gedacht worden aan de massaspectrometrie.
 • De sectie wordt aangestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur.
  Jaarlijks worden in 6 centrale vergaderingen de ronden besproken en worden mogelijke acties geformuleerd.

Opzet rondzendingen

 • De 6 ronden bestaan elk uit een 4-tal monsters (A, B, C en D).
 • Er wordt getracht een hoog en een laag monster rond te sturen (A en B). Aan deze monsters wordt al dan niet een toevoeging van de te meten stoffen gedaan. Op basis van de gemeten verschillen kan, in geval van een toevoeging, een recovery worden uitgerekend.
 • De monsters C en D zijn gereserveerd voor de tumormerkers (2 niveau’s).
 •  Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan commuteerbaarheid.
 • Er worden twee enquête opties aangeboden: de externe QC en de combi enquête (waarin ook de interne QC resultaten worden verwerkt).
 • De door de deelnemers gevonden resultaten worden aangeboden voor verwerking door middel van Qbase (een programma van de SKML).
 • Bij het vaak niet voor handen zijn van een “gouden standaard” wordt als uitgangspunt de gemiddelde waarde van de deelnemers (al dan niet in groepen) gebruikt.
 • Wel wordt er gestreefd naar referentiemethoden al dan niet uitgevoerd in referentielaboratoria.
 • Jaarlijks wordt een zogenaamd jaarrapport gegenereerd waar per analyte, per lab en per methode de excentriciteiten op basis van een jaargemiddelde worden weergegeven.

Doelstellingen

Met de rondzendingen wordt beoogd

 • inzicht te krijgen in het effect van methodeverschillen op meetresultaten
 • inzicht te geven in de spreiding
 • te streven naar harmonisering en standaardisering

Naast deze inventariserende rol worden vanuit de sectie activiteiten ontplooid om de doelstellingen vorm te geven.

 • Daarbij kan gedacht worden aan de jaarlijkse plenaire bijeenkomst die thematisch van aard is. De insteek is met name vakinhoudelijk.
 • Daarnaast wordt getracht actief harmonisatie te stimuleren, waarbij het rondsturen van het hGH harmonisatie monster een goed voorbeeld is.
 • Ook het opzetten, begeleiden en interpreteren van tweelingstudies, bedoeld om inzicht te krijgen in methode performance en commuteerbaarheid van materiaal, rekent de sectie tot haar taken.
 • Ten slotte wil de sectie een sparring partner zijn in geval van problemen met bepalingen op het laboratorium van een deelnemer.
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands