Algemeen

Endocrinologie

 • De sectie endocrinologie is ontstaan uit de landelijke werkgroep bindingsanalyse (LWBA) en werkt nauw samen met de commissie Endocrinologie van de NVKC.
 • De sectie organiseert jaarlijks 4 verschillende rondzendingen. 
 • Van oudsher betreft het hier analytes die met behulp van bindingsanalyse worden gemeten. Dit betekent dat de reikwijdte van de sectie verder gaat dan puur de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek: ook onder andere een aantal vitaminen en tumormerkers vallen onder de competentie van de sectie. Met de introductie van steeds breder toegepaste andere analysemethoden voor de endocrinologische laboratoriumdiagnostiek tracht de sectie zowel inhoudelijk als uitvoerend daarop in te spelen. In dit kader moet met name gedacht worden aan de massaspectrometrie.
 • De sectie wordt aangestuurd door bestuur van 3 personen.
  Jaarlijks worden in 6 vergaderingen de ronden besproken en worden mogelijke acties geformuleerd.

Opzet rondzendingen

 • De 6 ronden bestaan elk uit 2 monsters (A en B). Elke maand dient een monster gemeten te worden.
 • Er wordt getracht een hoog en een laag monster rond te sturen (A en B). Aan deze monsters wordt al dan niet een toevoeging van de te meten stoffen gedaan. Op basis van de gemeten verschillen kan, in geval van een toevoeging, een recovery worden uitgerekend.
 • De monsters bestaan uit gepoold normaal serum, speeksel of urine met of zonder toevoegingen in de vorm van recombinante eiwitten, zuivere laagmoleculaire analyten of in geval van tumormarkers pools van patiëntenmonsters met hoge concentraties markers. De commuteerbaarheid van de monsters met toevoegingen is niet te garanderen, maar de natieve monsters zouden wel commuteerbaar moeten zijn
 • De door de deelnemers gevonden resultaten worden aangeboden voor verwerking door middel van Qbase (een programma van de SKML).
 • Bij het vaak niet voor handen zijn van een “referentiewaarde” wordt als uitgangspunt de gemiddelde waarde van de deelnemers (al dan niet in groepen) gebruikt.
 • Indien wel referentiewaarden (op basis van referentiemethode) of expertwaarden (op basis van mediaan van gestandaardiseerde/geharmoniseerde methoden) beschikbaar zijn, worden MUSE scores uitgegeven.
 • Jaarlijks wordt een zogenaamd jaarrapport gegenereerd waar per analyte, per lab en per methode de excentriciteiten op basis van een jaargemiddelde worden weergegeven.

Doelstellingen

Met de rondzendingen wordt beoogd

 • inzicht te krijgen in het effect van methodeverschillen op meetresultaten
 • inzicht te geven in de spreiding tussen en bninen methoden
 • te streven naar harmonisering en standaardisering

Naast deze inventariserende rol worden vanuit de sectie activiteiten ontplooid om de doelstellingen vorm te geven.

 • Er wordt jaarlijks een plenaire bijeenkomst georganiseerd in december, die thematisch van aard is. De insteek is zowel organisatorisch als wetenschappelijk/vakinhoudelijk
 • Daarnaast wordt getracht actief harmonisatie en standaardisatie nagestreeft, met als voorbeeld Groeihormoon, IGF-1 en binenkort ook de steroïdhormonen.
 • Ook het opzetten, begeleiden en interpreteren van tweelingstudies, bedoeld om inzicht te krijgen in methode performance en commuteerbaarheid van materiaal, rekent de sectie tot haar taken.
 • Ten slotte wil de sectie een sparringpartner zijn voor gebruiker en diagnostische industrie in geval van problemen met bepalingen op het laboratorium van één of meer deelnemers.
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands