Algemeen

Infectieziekten Serologie

 • De Sectie Infectieziekten serologie organiseert rondzendingen ten behoeve van de serologische diagnostiek van infectieziekten. De sectie maakt deel uit van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).
 • Voor vakinhoudelijke informatie over de rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de leden van de sectie. De samenstelling van de sectie Infectieziekten serologie vindt u hier.
 • Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML-bureau (zie lidmaatschap). Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau.

Opzet rondzending

 • De rondzendingen van de sectie infectieziektenserologie bestaan uit serummonsters, en in enkele gevallen feces, waarbij gevraagd wordt naar antistof- en/of antigeendetectie van verschillende pathogenen. U kunt zich voor de verschillende rondzendingen apart inschrijven. Elke rondzending bevat meerdere monsters en wordt één tot drie maal per jaar gehouden. De rondzendingen van de sectie zijn verdeeld in analytische en interpretatieve rondzendingen. Met de eerstgenoemde wordt beoogd vooral de analytische kwaliteit van de uitslagen te bewaken. Bij het tweede type ligt het accent op de interpretatie van de verschillende serologische resultaten (zie overzicht van rondzendingen onderaan pagina).
 • De rondzendingen worden verzorgd door verschillende rondzendcoördinatoren (lijst van contactpersonen van de sectie).
 • Het materiaal wordt eerst door een aantal expertiselaboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen. Bij de interpretatieve rondzendingen wordt bij ieder monster een korte casus-omschrijving meegestuurd en wordt gevraagd om een interpretatie van de gevonden testresultaten. De doelwaarde in deze interpretatieve rondzending is een conclusie vastgesteld door de coördinator, gebaseerd op de combinatie van de verschillende testen.
 • De deelnemers sturen hun bevindingen via internet naar de SKML. – Voor de analytische rondzendingen via de Viralq website en voor de interpretatieve via het computersysteem QBase. Kort daarop ontvangen de deelnemers een e-mail met een link naar de rapportage van de rondzending. Hierin staan de eigen resultaten in relatie tot die van de andere deelnemers en de behaalde scores. De evaluatie/vakinhoudelijke bespreking die later volgt, dient als een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de verdiepingsvragen van de rondzending.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem. De resultaten van een rondzending worden anoniem geëvalueerd.
 • Jaarlijks ontvangt de deelnemer een rapportage van de behaalde scores in relatie tot de behaalde scores van de overige deelnemers.

Doelstellingen sectie

 • De sectie wil met het organiseren van de rondzendingen de deelnemende laboratoria ondersteunen in het bewaken van de kwaliteit van het diagnostische proces op het gebied van Infectieziektenserologie, vanaf binnenkomst van het monster tot en met het rapporteren van het testresultaat en een bijbehorende interpretatie.
 • De sectie zal de testresultaten en bijbehorende interpretaties van de verschillende deelnemers analyseren en beschrijven in een evaluatierapport.
 • Kennisoverdracht wordt bevorderd door toelichting op de rondzendingen waar knelpunten binnen de infectieziektenserologie onder de loep worden genomen. Dit gebeurt in de vakinhoudelijke bespreking, in deelnemersbijeenkomsten van de sectie die 1x/2 jr worden georganiseerd en in voordrachten van sectieleden in de werkgroepsbijeenkomsten van de NVMM (NWKV en WAMM).
 • De sectie verzorgt de rondzendingen op het gebied van de infectieziektenserologie en analyseert en evalueert de uitslagen van alle rondzendingen die binnen één kalenderjaar plaatsvinden. Aan de hand van de evaluaties kan de SKML- sectie infectieziektenserologie adviezen geven op het gebied van diagnostiek en of bijscholing van de deelnemende laboratoria.
printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands