Algemeen

 Stolling

 • De Sectie Stolling van de SKML houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van externe kwaliteitscontrole voor de stollingsbepalingen PT, INR, aPTT, Fibrinogeen, Factor VIII en Antitrombine. 
 • De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door de Sectie Stolling, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de SKML.
 • Voor vakinhoudelijke informatie over de externe kwaliteitsrondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectieleden. Samenstelling van de Sectie Stolling.
 • Opgave voor deelname aan de externe kwaliteitsrondzending van de Sectie Stolling gebeurt via het SKML-bureau via (www.skml.nl). Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base-systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau.  

Opzet rondzending

 • De externe kwaliteitscontrole rondzending voor de voornoemde stollingsbepalingen bestaat uit 6 rondes per jaar. Elke ronde bestaat uit 3 monsters, gewoonlijk een normaal monster en twee monsters met afwijkende concentraties van de vitamine K afhankelijke stollingsfactoren, factor VIII of antitrombine.
 • Eén- tot tweemaal per jaar wordt een casus rondgestuurd. 
 • De rondzending wordt verzorgd door de Afdeling Bloedgroep Reagentia van de Stichting Sanquin te Amsterdam. 
 • Het materiaal wordt eerst door tenminste één referentielaboratorium beoordeeld op homogeniteit voordat het in de rondzending wordt opgenomen. 
 • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML-bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien.
 • De leden van de Sectie Stolling stellen, op grond van de eindrapportage, commentaar op dat aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld via de SKML. 
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem. Binnen de Sectie Stolling functioneert een vertrouwenspersoon die op de hoogte is van de koppeling van het laboratoriumnummer aan NAW gegevens. Indien op grond van de resultaten noodzakelijk, wordt telefonisch contact gezocht met deelnemers om de resultaten te bespreken.

Doelstellingen sectie

 • De sectie ondersteunt activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van stollingsdiagnostiek in Nederland. 
 • De sectie stelt regelmatig een beleidsplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van de SKML. 
 • De sectie stelt jaarlijks een jaarverslag op. 
 • De sectie Stolling van de SKML heeft een bestuurlijke relatie met de Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek (SKS).
  Daar waar de Sectie Stolling van de SKML zich bezig houdt met externe kwaliteitscontrole op het gebied van stollingsparamaters, streeft de SKS kwaliteitsbevordering van het stollingsonderzoek binnen laboratoria op het gebied van de gezondheidszorg na. De SKS tracht haar doel te bereiken door het initiëren van onderzoek op het gebied van stollingsbepalingen en het organiseren van symposia en nascholingsactiviteiten.

Belangrijke links

Federatie van Nederlandse Trombosediensten
www.fnt.nl

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands