Immunologische en Moleculaire Celdiagnostiek

Immunologische en Moleculaire Celdiagnostiek

De sectie Immunologische Celdiagnostiek (IMCD) verzorgt kwaliteitscontrole rondzendingen op het gebied van flowcytometrisch immunofenotyperings- en moleculair biologisch onderzoek. Het betreft onderzoek ter bepaling van:

 • Relatieve en absolute aantallen lymfocyten(sub)populaties in bloed
 • Relatieve aantallen lymfocyten(sub)populaties in Broncho-alveolaire lavage (BAL) vloeistof
 • Relatieve en absolute aantallen hematologische stamcellen (CD34+ cellen)
 • Hematologische maligniteiten (leukemie en lymfoom)
 • PNH diagnostiek
 • Foetomaternale transfusie
 • Moleculaire hemato-oncologische analyses (aanwezigheid fusietranscripten of genetische varianten bij diagnose en tijdens therapie)
 • Beenmergmorfologie

Tot haar specifieke taken rekent de IMCD sectie:

 • De organisatie van bovengenoemde rondzendingen eventueel in samenwerking met enkele expertise centra waaronder de UK NEQAS (in geval van de rondzendingen Lymfocyten subset analyse en CD34+ celbepaling).
 • De organisatie van plenaire nabesprekingen van de resultaten met de deelnemers tweemaal per jaar.
 • De vakinhoudelijke beoordeling en verslaglegging van de resultaten van de verschillende rondzendingen. Deze beoordeling kan uitgevoerd worden door het sectiebestuur of een subcommissie.
 • Desgewenst adviseren van de deelnemers v.w.b. de verschillende analyses en technieken.
 • De organisatie van nascholing (workshops en symposia) in nauwe samenwerking met het NVC bestuur en ModHem bestuur.
 • Opstellen van richtlijnen en protocollen voor de verschillende analyses en technieken.
 • Opstellen van een scoringssysteem (beoordelingscriteria) voor de beoordeling van rondzendingen (m.n. rondzending voor leukemieën en lymfomen).

Voor vakinhoudelijke informatie over rondzendingen van de sectie kunt u contact opnemen met de coördinator van de betreffende rondzending of een van de sectieleden.

Aanmelding voor deelneming kan geschieden bij het SKML-bureau. Het SKML-bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen. Ook facturering gebeurt via het SKML-bureau.

Opzet rondzendingen

 • Lymfocyten subpopulatie rondzending: Per jaar worden 6 x 2 bloedmonsters van patiënten afkomstig van UKNeqas (zie www.ukneqasli.org) rondgestuurd. Deze monsters zijn via een speciaal proces voor lange termijn gestabiliseerd. Gevraagd onderzoek: aantal leukocyten en lymfocyten, en de percentages en aantallen van CD3+ T-lymfocyten, CD3+4+ T-helper/inducer lymfocyten, CD3+8+ T-cytotoxic/suppressor lymfocyten, CD16+ en/of 56+ NK-lymfocyten, CD19+ B-lymfocyten. De terugrapportage vindt plaats door middel van een webbased procedure via de website van UKNeqas. Toegang hiertoe wordt verleend door UKNeqas d.m.v. een login code na aanmelding voor de rondzending bij de SKML.
  UKNeqas verzorgt de evaluatie van de terugrapportage en brengt hiervan verslag uit aan de deelnemers via de UKNeqas website. De resultaten van de rondzendingen worden jaarlijks plenair besproken.
 • BAL rondzending: Per jaar worden 2 gestabiliseerde monsters uit broncho-alveolair lavages rondgestuurd met klinische informatie en vraagstelling. Gevraagd onderzoek: celconcentratie, differentiatie leukocyten, en immuunfenotypering lymfocyten(sub)populaties (CD3+, CD4+, CD8+ T lymfocyten; CD19+ B lymfocyten; NK lymfocyten en coëxpressie van CD103 door (CD4+) T-cel subsets). De deelnemers dienen een conclusie en advies aan de behandelend arts te formuleren. Eenmaal per jaar worden de resultaten van de rondzendingen plenair en anoniem besproken.
 • CD34 rondzending: Per jaar worden 6 x 2 monsters van perifeer bloed van patiënten of donoren rondgestuurd. CD34+ cellen worden met behulp van hematopoietische groeifactoren 'gemobiliseerd' vanuit het beenmerg van een patiënt of donor voor het verkrijgen van een stamceltransplantaat uit perifeer bloed. Deze monsters zijn afkomstig van UKNeqas (zie www.ukneqasli.org) en zijn via een speciaal proces voor de lange termijn gestabiliseerd. Gevraagd onderzoek: absolute aantallen en percentages CD34+ cellen. De terugrapportage vindt plaats door middel van een webbased procedure via de website van UKNeqas. Toegang hiertoe wordt verleend door UKNeqas d.m.v. een login code na aanmelding voor de rondzending bij de SKML. UKNeqas verzorgt de evaluatie van de terugrapportage en brengt hiervan verslag uit aan de deelnemers via de UKNeqas website. De resultaten van de rondzendingen worden jaarlijks plenair besproken.
 • Leukemie/lymfoom rondzending: Per jaar worden 4 x 1 verse bloedmonsters van patiënten met een hematologische maligniteit onafhankelijk van elkaar rondgestuurd met klinische informatie en vraagstelling. Gevraagd onderzoek: typering van de maligne celpopulatie. De deelnemers dienen een conclusie aan de behandelend arts te formuleren, alsook de immunologische diagnose kort samen te vatten. Na elke 2 monsters vindt er een beoordeling plaats van het panel van gebruikte antilichamen (pre-analytische fase), de resultaten van de flowcytometrische analyses (analytische fase) en de conclusie (post-analytische fase) door minimaal 5 leden van de nomenclatuurcommissie. Deze beoordeling wordt gerapporteerd in een plenaire, niet anonieme bespreking. Daarna worden de geanonimiseerde resultaten met verslag gepubliceerd op deze website.
 • PNH rondzending: Per jaar worden 3 verse bloedmonsters van patiënten die bekend zijn met Paroxysmale Nachtelijke Hemoglubolinurie rondgestuurd met vraagstelling: hoe groot is de PNH kloon in de granulocyten, monocyten en de erythrocyten. Gevraagd onderzoek: immuunfenotypering van granulocyten, monocyten en de erythrocyten met behulp van eigen panel aan MoAbs die binden aan antigenen die door middel van een GPI-anker met het membraan verbonden zijn. De deelnemers dienen het percentage PNH-kloon in granulocyten, monocyten en de erythrocyten weer te geven als ook waarop deze conclusie gebaseerd is. Eenmaal per jaar worden de resultaten van de rondzendingen plenair en anoniem besproken.
 • Foetomaternale Transfusie: Per jaar worden er 2 maal 2 verse gemanipuleerde bloedmonsters rondgestuurd met de vraag om het % foetale cellen te bepalen en de hoeveelheid transfusie van kind naar moeder op basis van dit % foetale cellen. Methode is alleen voor Flowcytometrie. Regelmatig worden de resultaten besproken op de terugkomdagen van de sectie IMCD.
 • Moleculaire hemato-oncologische analyses: Het pakket moleculaire hemato-oncologische analyses is opgedeeld in de volgende onderdelen: Chimerisme, AML (fusietranscripten AML1-ETO, CBFB-MYH11, FLT3-ITD/TKD, NGS genenpakket), MDS (NGS genenpakket), APL (fusietranscript PML-RARA), CML (fusietranscript BCR-ABL1 major en minor breekpunt) en MPN (mutatie-analyse JAK2, CALR en cMPL). Per jaar wordt voor de verschillende onderdelen 1 zending verstuurd met 4-5 monsters. Tweemaal per jaar worden de resultaten van de rondzendingen plenair en anoniem besproken.
 • Beenmergmorfologie. Per jaar worden er 2 maal 2 beenmergpreparaten met perifeer bloed en eventueel een ijzerkleuring aangereikt via een digitaal platform. De deelnemer kan via een link in QBase de slides bekijken en beoordelen. Deze link blijft een aantal maanden beschikbaar. De resultaten worden regionaal/landelijk besproken.

Doelstelling van de sectie

 • De doelstelling van de sectie is vastgelegd in het sectie reglement.
 • De sectie IMCD heeft tot doel: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit op het gebied van immunologische celtypering als ook de moleculaire karakterisering van hematologische maligniteiten middels het organiseren van rondzendingen zoals hierboven beschreven en uitwisselen van informatie met deelnemers in plenaire nabesprekingen en met leveranciers en fabrikanten van reagentia op haar werkterrein, binnen het kader als omschreven in de SKML statuten.

Belangrijke links

Bezoek voor meer informatie over de rondzendingen 'cellulaire immunologie', de rondzender Nederlandse Vereniging voor Cytometrie (NVC) en
UKNeqas

Resultaten en verslagen

Hier vindt U de verslagen van de kwaliteitscontrole rondzendingen voor leukemie en lymfoom als ook de resultaatrapportages.

Documenten

Panel van minimale MoAbs
Jaarplan sectie IMCD

Protocollen

Consensusprotocol BAL
WHO-richtlijnen leukemie/lymfoom typering
Richtlijnen beoordeling positiviteit markers

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands