Proces & Organisatie

Wat is SKML?

SKML staat voor Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek.

Externe kwaliteitsbewaking
Artsen en patiënten vertrouwen erop dat medische laboratoriumdiagnostiek steeds tot dezelfde antwoorden komt, ongeacht wanneer of waar een meting is gedaan. De SKML draagt daaraan bij door identieke onbekende materialen naar de deelnemende laboratoria te sturen en te vragen dit te onderzoeken zoals  men ook bij patiëntmateriaal doet. Dat wordt externe kwaliteitsbewaking genoemd omdat deze plaats vindt naast de interne kwaliteitsbewaking waarmee elk laboratorium zelf de constantheid van de eigen kwaliteit bewaakt. Externe kwaliteitsbewaking wordt in het Engels external quality assessment (EQA) genoemd en ook wel als proficiency testing (PT) aangeduid.


Nadat de deelnemende laboratoria hun uitslagen en conclusies naar de SKML hebben gestuurd, maakt de SKML een rapport voor de deelnemers waarin ze hun uitslagen zien vergeleken met die van andere deelnemers en waar beschikbaar ook die van referentielaboratoria of andere experts. De deelnemende laboratoria gebruiken de rapporten als controle- en verbeterinstrument en de ervaring leert dat door deelname aan EQA programma de laboratoria beter gaan presteren en daardoor  ook de verschillen tussen laboratoria kleiner worden.

SKML Missie en Visie

Onze Missie
To have nationwide a significant impact on customers'quality of laboratory measurements.


Om deze missie optimaal vorm te geven heeft de SKML een visie waarmee ze zich onderscheidt van andere organisaties voor externe kwaliteitsbewaking.

Onze Visie
SKML streeft naar uitwisselbaarheid van alle medische laboratoriumanalyses door vergelijking van laboratoriumanalyses van haar deelnemers met elkaar en met waarheidsverificatie in referentiemethoden. SKML organiseert en ontwikkelt daarom niet alleen rondzendingen met juistheid bevorderende rapportage, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van referentiemethoden en commuteerbare harmonisatiematerialen.


De vetgedrukte woorden in deze visie vormen de drie pilaren waarop de SKML haar ambitie voor optimale kwaliteitsbewaking bouwt:

1    Commuteerbare monsters. Dat zijn monsters die zich gedragen zoals de monsters waarin de reguliere patiëntdiagnostiek plaatsvindt. Alleen zo kan externe kwaliteitsbewaking aantonen of laboratoria in patiëntmateriaal dezelfde uitslagen produceren. De SKML zet zich in om zoveel mogelijk commuteerbaar materiaal te gebruiken.

2    Doelwaarde m.b.v. referentiemethode. Door laboratoria niet alleen met de consensus van alle deelnemers te vergelijken, maar waar dat mogelijk is ook met de werkelijke waarde zoals vastgesteld met behulp van  referentiemethoden en/of in referentielaboratoria ,zorgt de SKML voor doelwaarden die niet ter discussie kunnen staan. De SKML zet daartoe ook in op het ontwikkelen van referentiemethoden en het implementeren daarvan in erkende referentielaboratoria.

3.   Monsteroverstijgende rapportage. Anders dan de meeste organisatie voor externe kwaliteitsbewaking baseert de SKML haar rapportage op de resultaten van meerdere samples. Voor kwantitatieve bepalingen ontstaat zo de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen imprecisie en bias.

De SKML adviseert haar deelnemers in de keuze voor bepalingsmethoden en werkt samen met de diagnostica industrie om methoden beter te laten aansluiten bij de noodzakelijke kwaliteitseisen.

Om de missie in het licht van de visie waar te maken, stelt de SKML steeds voor een periode van 3 tot 5 jaar strategische doelen vast in de vorm van een meerjarenbeleidsplan. Klik hier voor het actuele meerjarenbeleidsplan.

SKML organisatie
De SKML is een netwerkorganisatie met nauwe relatie met de meeste  Nederlandse wetenschappelijke verenigingen van beroepsgroepen betrokken bij medische laboratoriumdiagnostiek. Dat zijn:

- De Nederlandse vereniging voor klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
- De Nederlandse vereniging voor medische microbiologie (NVMM)
- Het College van Medisch Immunologen (CMI)
- De Nederlandse vereniging voor parasitologie (NVP)
- De Nederlandse vereniging voor ziekenhuisapothekers (NVZA)
- De Nederlandse vereniging voor pathologie (NVVP)

De SKML is georganiseerd in 14 secties en een centraal facilitair bureau, CFB. Iedere sectie draagt de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor een afgebakend deel van de medische laboratoriumdiagnostiek waarvoor zij deskundig zijn. De voorzitters van de secties vormen samen het algemeen bestuur van de stichting. De leden van de secties worden door de SKML benoemd op voordracht van de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Het algemeen bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies.
Het algemeen bestuur benoemt een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid door de leiding van het CFB. Het CFB wordt geleid door een directeur die de ondersteuning van de secties door het CFB in onderlinge samenhang coördineert en een bedrijfsmanager die het operationeel proces van het CFB coördineert.
De inspanningen van SKML voor harmonisatie en standaardisatie worden sectie-overtijgend gebundeld in projectvorm onder de naam ‘kalibratie 2.000’.

 

 

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands