Wie zijn wij

Sinds 8 juli 2004 wordt onder de vlag van de SKML samengewerkt door de vroegere organisaties:

  • SKZL Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuis Laboratoria
  • KKGT Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie
  • SIHON Stichting Immunofenotypering Hematologische Oncologie Nederland 
  • SKMI Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Immunologie
  • SKMM Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Microbiologie  
  • SPLD Stichting Parasitologisch Laboratoriumdiagnostiek
  • SSS Stichting Subcommissie Stolling

Hiermee worden de activiteiten voor externe kwaliteitsbewaking voor de disciplines klinische chemie, microbiologie, immunologie, hemato-oncologie, parasitologie, klinische farmacie en toxicologie en stolling gebundeld binnen één organisatie, die zo een afspiegeling van zoveel mogelijk medische beroepsgroepen vormt. Sinds 1 januari 2009 is het aantal disciplines uitgebreid met dat der pathologie.

De te onderscheiden vakinhoudelijke deelgebieden met de in totaal circa 123 verschillende typen rondzendingen zijn ondergebracht in 14 secties.

Met de – voortgaande - bundeling worden de kwetsbaarheid – ook die van financiële aard - door een grotere mate van efficiency weggenomen. Veel laboratoria zijn inmiddels CCKL-geaccrediteerd. Willen de laboratoria hun accreditatie behouden, dan moeten zij aan strenge eisen voldoen. De kwaliteitsbewakingsorganisaties moeten eveneens hun kwaliteit inzichtelijk kunnen maken, hun continuïteit kunnen garanderen zelf ook een accreditatie verwerven. Deze eisen trekken een zware wissel op de kwaliteitsbewakingsorganisaties. Samenwerking binnen één SKML-organisatie zal daarom meer garantie bieden dat efficiënt en slagvaardig gewerkt kan worden, dankzij optimaal gebruik van de kennis en kunde bij alle betrokkenen.

Inhoudelijk wordt de meerwaarde van het samengaan gevormd door het streven naar meer uniformiteit in de aard van de monsters, het verbeteren van de kwaliteit c.q. de commuteerbaarheid van de monsters, het verminderen van het aantal verschillende rondzendings–beoordelingsformats, het eveneens in aantal verminderen - waar mogelijk door aanpassing van bestaande formats – der scoresystemen en het streven naar een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de omgang met 'bad performers', certificering en andere gedeelde belangensferen.

De SKML stelt zich op als een moderne EQAS-organisator, die de implicaties van IVD98/79/EC en de JCTLM-werkgroepen waar mogelijk gaandeweg in haar EQAS-programma opneemt en borgt (waardetoekenning van commuteerbare EQAS-materialen met JCTLM-endorsed referentiemethoden), in het belang van de professional. Bij dit streven neemt de werkgroep Kalibratie-2000, die expliciet als doel heeft te komen tot betere kalibratie en juistheidsverificatie, een prominente positie in.

De sectievoorzitters vormen samen het Algemeen en Dagelijks Bestuur. De meer dagelijkse activiteiten worden geleid door het dagelijks bestuur. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Het werk van het bestuur wordt ondersteund door het CFB.

printer icoon-a-klein icoon-a-groot icoon-vlag-engels icoon-vlag-nederlands